Palaa kohteeseen Yhdistys

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Impivaaran Hallit ry ja sen kotipaikka on Nurmijärven kunta. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on jakaa tietoa koiraharrastuksesta ja innostaa ihmisiä kouluttamaan ja kasvattamaan koiriaan oikein.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää:

 • luentoja, harjoituksia, koulutuksia, kokeita, koirakilpailuija ja koiranäyttelyitä
 • muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa
 • julkaisee omaa tiedotuslehteä
 • voi kuulua erilaisiin yhdistyksiin


On jäsenenä:

 • Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:ssä
 • Uudenmaan Kennelpiiri ry:ssä
 • Suomen Palveluskoiraliitto ry:ssä
 • Suomen Agilityliitto ry:ssä


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianmukaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • järjestää ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • ostaa ja myydä kenneltarvikkeita jäsenilleen voittoa tavoittelematta

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, perhe-, yhteisö-, ainais-, tai kunniajäseniä.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka ruokakunnan joku muu jäsen on vuosi-, ainais-, tai kunniajäsen.

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on kymmenkertainen voimassa oleva vuosijäsenen jäsenmaksu.

Ainaisjäseneksi voi päästä jokainen jäsen, joka suorittaa kertamaksuna kymmenkertaisen voimassa olevan vuosijäsenen jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Hallituksen ehdotus kunniajäseneksi ottamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa, missä esityksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laitta taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosi- ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6)
muuta varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitukseen valitaan jäsenet kolmeksi (3)
vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi (2) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan
vuosittain. Puheenjohtaja ja erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan tai hallituksen jonkin jäsenen
yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni, yhteisöä edustaa sen valitsema
asiamies. Jäsentä voi kokouksessa edustaa hänen valtuuttamansa asiamies, joka on yhdistyksen
jäsen. Kukaan ei kuitenkaan voi esiintyä useamman kuin yhden jäsenen edustajana.
Yhdistyksen kokouksen päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään (14) neljätoista vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä yhdistyssäännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 17.02.2009

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://www.impivaaranhallit.fi/yhdistys/saannot/